با توجه به برنامه ریزی های انجام شده برای برگزاری اولین همایش ملی بانکداری شرکتی و به منظور تعیین اولویتها و چارچوب های اساسی این همایش بزرگ ملی، اولین همایش شورای سیاستگذاری این جشنواره با حضور ارکان همایش و تعدادی از اعضای شورای سیاستگذاری برگزار گردید.

در این جلسه که در روز سه شنبه ۵ مرداد در محل سال جلسات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار گردید به بررسی اهداف، رویکردها و محورهای اصلی همایش پرداخت و نهایتاً با اعمال برخی اصلاحات در اهداف و محورهای پیشنهادی، به تهیه نسخه عملیاتی از چارچوب راهبردی همایش ختم گردید.

قابل ذکر است بر اساس موضوعات مطرح در جلسه، ارائه راهکارهای بانکداری شرکتی به سازمانها و شرکتهای بزرگ در اولویتهای اهداف و محورهای این همایش بوده و در کنار آن پرداختن به موضوعات اساسی بنگاهها در حوزه تامین مالی شرکتی با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی حاکم بر کشور نیز جزو برنامه های اصلی همایش خواهد بود.

این جلسه با تعیین زمان نیمه دوم مهر ماه به عنوان زمان برگزاری همایش و سالن مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما به عنوان محل برگزاری همایش به کار خود خاتمه داد.