دکتر حسنقلی پور

عضو شورای سیاستگذاری

ریاست دانشکده مدیریت دانشگاه تهران