دکتر رحمانی

عضو شورای سیاستگذاری

وزیر صنعت، معدن و تجارت