غلامحسین شافعی

عضو شورای سیاستگذاری

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران