دکتر صفری

عضو شورای سیاستگذاری

معاون پژوهشی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران