دکتر محمد ناطق

رئیس کمیته اجرایی

مشاور، محقق و مدرس دانشگاه