دکتر معظمی

عضو شورای سیاستگذاری

معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان نوسازی صنایع ایران