دکتر پرویزیان

عضو شورای سیاستگذاری

رئیس کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی