دکتر پورابراهیمی

عضو شورای سیاستگذاری

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی