دکتر پورمحمدی

عضو شورای سیاستگذاری

معاون اقتصادي و هماهنگي سازمان برنامه و بودجه کشور