مهندس صالحی نیا

عضو شورای سیاستگذاری

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور صنایع