جعفر اسدی

دبیر شورای سیاستگذاری

محقق و مشاور در امور بانکی